လက်ရှိတည်နေရာ:နေအိမ် > ABOUT

၁။ ကုမၼဏီ၏ အခ်က္အလက္မ်ား

ကုမၼဏီအေၾကာင္း

              “သံေတာ္ျမတ္ “ ဘိလပ္ေျမစက္ရံုကို ၂၀၁၂ ခုနွစ္တြင္ စတင္ တည္ေထာင္ ခဲ့ျပီး ျမန္မာနိုင္ငံ ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႔တြင္တည္ရွိပါသည္။ ဧက(၄၀၀) အက်ယ္အ၀န္းရွိေသာ အေကာင္းဆံုး ထံုးေက်ာက္မိုင္းဧရိယာတြင္ စက္ရံုတည္ရွိျပီး ကုမဏီမွတ္ပံုတင္ျခင္းကို ကနဦးမတည္ရင္းနွီးေငြ က်ပ္ သန္း၂ေသာင္းျဖင့္ စတင္လုပ္ကိုင္ခဲ့ပါသည္ ။ ျမန္မာနိုင္ငံ ရင္းနွီးျမွပ္နွံမွဳ႕ ေကာ္မရွင္၏ အေထာက္အပံ႔ကို အေကာင္းဆံုးရရွိခဲ့ျပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ တေန႔လွ်င္ ဘိလပ္ေျမ ကလင့္ကာတန္(၅၀၀၀) ထြက္ရွိေသာျမန္မာနိုင္ငံ၏ တခုတည္းေသာ အႀကီးဆံုးစီမံကိန္း ျဖစ္ပါသည္ ။ “သံေတာ္ျမတ္“ ဘိလပ္ေျမ စက္ရံုသည္  အဆင့္ ျမင့္ နည္းပညာျဖစ္ေသာ “Dry process cement production line “ ကိုအသံုးျပဳျပီး “အပူခ်ိန္နိမ့္” စြန္႔ပစ္ပစၥည္းသံုး စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ေရးဒီဇိုင္းပံုစံကို အျပည့္အစံု  အသံုးျပဳ ထားေသာ စက္ရံုျဖစ္၍ အဓိကစက္ပစၥည္းအစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ထုတ္လုပ္ပံု အဆင့္ဆင္႔ နည္းပညာနွင့္ စက္ပစၥည္းအသံုးျပဳမွဳ့တြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအဆင့္ဦးေဆာင္ေနေသာ ဒိန္းမတ္ ၊ ဂ်ာမဏီ ႏွင့္အျခား ကမၻာ့အဆင့္အတန္းမွီ နည္းပညာလုပ္ငန္း ကုမၼဏီမ်ားမွ မွာယူတင္သြင္းအသံုးျပဳထားပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စက္စြမ္းအားျမင့္မားျပီး စြမ္းအင္ အသံံုးျပဳမွဳ႔ နည္းပါး၍ ထုတ္လုပ္ေရးအဆင့္အမ်ားစုကို အလိုအေလ်ာက္ခ်ိန္ညွိ အလုပ္လုပ္ျပီး  ( High degree of automation) ကုန္ထုတ္လုပ္နိုင္မွဳ စြဳမ္းရည္ျမင့္မား၍ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ညစ္ညမ္းမွဳ့ နည္းပါးသည္။

           ျကံနွစ္ေကာင္တံဆိပ္ ဘိလပ္ေျမသည္ အပူထြက္ရွိမွဳ႕ တည္ျငိမ္ျပီး ( High Stability) သင့္တင့္ေသာ “မာေက်ာခ်ိန္” (setting time) ျဖင့္ျမင့္မားေသာခံနိုင္၀န္စြမ္းအား ရရွိပါသည္။  ပံုသြင္းရန္ ( workability ) လြယ္ကူျပီး မ်က္နွာျပင္ ပြန္းတိုက္မွဳ႕ ခံနိုင္ျခင္း (Abrassion resistance ) ၊ ညက္ေညာျခင္း ( good plasticity ) ညီညာျခင္း (uniformity ) အေရာင္လွျခင္း ၊ ထံုးဓာတ္ပါ၀င္မွဳ႔နည္းျခင္း (low alkali content ) တိုျဖင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဆင့္ျမင့္တန္းမွီ ကုန္ပစၥည္း ျဖစ္ပါသည္ ။ ထို ႔ေျကာင့္ လမ္းတံတား၊ ေရေလွာင္တမံ ၊ အဆင့္ျမင့္အိမ္ယာ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းကဲ့သို ့ေသာအရည္အေသြးျမင့္မားမွဳ႔ လိုအပ္သည့္စီမံကိန္းျကီးမ်ားနွင့္ အထူးသင့္ေလွ်ာ္ပါသည္။ 

“သံေတာ္ျမတ္“ ဘိလပ္ေျမစက္ရံုသည္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းသံုး ထုတ္လုပ္ေရး နည္းပညာကို အသံုးျပဳျပီး အဆင့္ျမင့္အရည္အေသြးကို အေသအခ်ာရရွိရန္ အထူး ကၽြမ္းက်င္ေသာ  စီမံခန္ ့ခြဲမွဳ႔ အဖြဲ႔ ထားရွိပါသည္။ အေကာင္းဆံုးေစ်းကြက္ ၊ ေသခ်ာမွဳ႕စနစ္ (market ensure system ) နွင့္ အေထာက္အကူျပဳ ၀န္ေဆာင္မွဳ႕သေဘာတရား (integrity service concept) တို႔ျဖင့္ အသံုးျပဳသူ စိတ္တိုင္းက်ေစရန္ တာ၀န္ခံပါသည္။ ပူူူးေပါင္း ပါ၀င္ ေသာ နိုင္ငံသား (corporate citizenship) ျဖစ္မွဳ႔၏ လူမွဳ႔ေရး တာ၀န္၀တၱရားကို ထမ္းရြက္သည့္ အေနျဖင့္ အျမဲတမ္း ကာဗြန္ထုတ္လႊတ္မွဳ႔ ေလ်ာ့ခ်ေရးစီမံမွဳနည္းပညာမ်ားကို အဆင္႔ျမွင္႔လ်က္ရွိျပီး ပါတ္၀န္းက်င္ စိမ္းလမ္းသန္႔ရွင္းမွဳ႕ကို ကာကြယ္ထားေသာ လုပ္ငန္းျဖစ္ပါသည္။

လုပ္ငန္းတခုလံုးထိခိုက္နစ္နာမွဳ႕နည္းေသာ တိုးတက္မွဳ ့လမ္းေျကာင္းကိုအစဥ္သျဖင့္ေရြးခ်ယ္ျပီး တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ၀န္းထမ္းလုပ္သားမ်ား၏ က်န္းမာေရးလူမွဳ့ေရးကို အေလးေပးလုပ္ေဆာင္လွ်က္ လုပ္ငန္းရွင္ နွင့္ ၀န္ထမ္းအတူတကြ စည္ပင္၀ေျပာလာေရးကို လက္ေတြ ့အေကာင္အထည္ေဖာ္ျပီး ျမန္မာ့ဘိလပ္ေျမစက္ရံွ ေလာကတြင္ ထုတ္လုပ္မွဳ့ ပမာဏအမ်ားဆံုး၊ နည္းပညာအျမင့္ဆံုး ၊စီမံခန္႕ခြဲမွဳ့  ေခတ္အမွီဆံုး ပထမတန္းစား ဘိလပ္ေျမ  ကုမဏီတခုျဖစ္လာေစရန္ ရည္းမွန္းလုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။

၂။ ရည္မွန္းခ်က္ “ျကံနွစ္ေကာင္“ ဘိလပ္ေျမျဖင့္ ျမန္မာ့ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းက႑ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖ႔ြံျဖိဳးတိုးတက္ျပီး အရည္အေသြးပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ပံပိုးကူညီရန္ ။

၃။ ဦးတည္ခ်က္

“ျကံနွစ္ေကာင္“ ဘိလပ္ေျမသည္ အသံုးျပဳသူမ်ား စိတ္တိုင္းက် ေစေရး ျဖစ္သည္နွင့္အညီ ကၽြနု္ပ္တို႔သည္ ကၽြန္ုပ္တို႔ထုတ္လုပ္ေသာ ဘိလပ္ေျမကို ေနာက္ဆံုးေပၚ အေကာင္းဆံုး နည္းပညာျဖင့္ ကမၻာ့အဆင့္အတန္းမွီ ပထမတန္းစားအရည္အေသြးထုတ္လုပ္ျပီး နိုင္ငံဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္လာမွဳ႔ ႏွင့္အတူ ေစ်းကြက္ လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းနိုင္ရန္ အာမခံျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ထမ္းရြက္ေရး ။
Copyright@2018 Double Rhinos Cement