လက်ရှိတည်နေရာ:နေအိမ် > NEWS

၄ ။ စတင္မီးကူး လည္ပတ္ ထုတ္လုပ္ျခင္းကို Burma Damduo Miao ဘိလပ္ေျမ ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ မွတာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္သည္။

စတင္အသံုးျပဳခ်ိန2019-01-27 14:05:51
ြဒပ်မဲ့သေ:၄ ။ စတင္မီးကူး လည္ပတ္ ထုတ္လုပ္ျခင္းကို Burma Damduo Miao ဘိလပ္ေျမ ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ မွတာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္သည္။


Damduo Myanmar ၏တန္၅၀၀၀ကလင့္ကာဘိလပ္ေျမထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းစီမံကိန္းသည္ ထံုးေက်ာက္ခြဲျခင္းလုပ္ငန္းမွသည္ ဘိလပ္ေျမထုတ္လုပ္ျဖန္ ့ျဖဴးျခင္းႏွင့္ စြန္ ့ပစ္ပစၥည္း အပူသံုးစြမ္းအင္ ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ၄င္္းစြမ္းအင္ႏွင့္တြဲဖက္လည္ပတ္ျခင္းအထိ ပါ၀င္ေသာစီမံကိန္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိူင္ငံတြင္ အႀကီးဆံုးေဆာက္လုပ္ဆဲေရမသံုးေသာ (Dry process ) ဘိလပ္ေျမ ထုတ္လုပ္ေရး စက္႐ံုသစ္ႀကီး ျဖစ္ေပသည္။၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဂ်ဴလိုင္လ ၁၆ရက္ စီမံကိန္း စတင္ခ်ိန္ မွစၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္း၏ ရည္မွန္းခ်က္အတိုင္း အခ်ိန္မွီၿပီးစီးရန္ စီမံကိန္းဌာနသည္၀န္ထမ္းအားလံုးႏွင့္ စီစဥ္စုေပါင္းအားထုတ္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ပါသည္။ကုမဏီ၏ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဌာနအသီးသီး၏ အဆင့္ဆင့္ေသာဦးေဆာင္မွဳ ့ျဖင့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြင္၏ အပူခ်ိန္ျမင့္တြင္အခ်ိန္ၾကာၾကာေနရျခင္း ၊ အလုပ္မ်ားခ်ိန္တြင္က်ေရာက္ေသာ မုိး ၊ ရာသီဥတုဒဏ္ ႏွင့္ ခက္ခဲေသာျပည္တြင္းသယ္ယူပို ့ေဆာင္ေရးစနစ္ စေသာအခက္အခဲ ေပါင္း မ်ားစြာ

8

ကို ေအာင္ျမင္စြာေက်ာ္လႊားႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ၁၆လ ခန္႔ ခဲယဥ္းစြာ လံုလျပဳ႐ုန္းကန္ ႀကီဳးစားခဲ့ၿပီးေနာက္ စီမံကိန္းကို အႏၲရာယ္ကင္းစြာ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္စြာ အေလအလြင့္အဆံုးအ႐ံူးနည္းပါးစြာျဖင့္ ၿပီးစီးေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

ဝေစု:

လွန်ခဲ့သောနောက်တစ်ခု
Copyright@2018 Double Rhinos Cement