လက်ရှိတည်နေရာ:နေအိမ် > CSR
၁ ။ က႑ႀကီး တရပ္လံုး၏ လူမွဳ႔ေရးအေလးထားျခင္း

အသံုးျပဳသူမ်ား စိတ္တိုင္းက်ေစေရးသည္ ၾကံႏွစ္ေကာင္ဘိလပ္ေျမ၏ အေရးျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ၊ ကၽြ ႏု္ပ္တို႔သည္ ကၽြ ႏ္ုပ္တို႔ထုတ္လုပ္ေသာ ဘိလပ္ေျမကိုေနာက္ဆံုးေပၚ အေကာင္းဆံုးနည္းပညာျဖင့္ ကမၻာ့ အဆင့္အတန္းမွီ ပထမတန္းစားအရည္အေသြး ထုတ္လုပ္ၿပီး ၊ ႏိုင္ငံဖြံၿဖိဳးတိုးတက္လာမ~ႈ႔ႏွင့္ အတူေစ်းကြက္ လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ရန္အာမခံျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ထမ္းရြက္ျခင္း။

Copyright@2018 Double Rhinos Cement