လက်ရှိတည်နေရာ:နေအိမ် > QUALITY CONTROL
အရည္အေသြး ထိန္းသိမ္းျခင္း
ဥရောပနျ Standard ကိုလိုက်နာ
•ဥေရာပစံခ်ိန္စံၫႊန္းႏွင့္ကိုက္ညီသည္ ။
အဆင႔္တိုင္း ၊ ထုတ္လုပ္မွဳ႕တိုင္း တြင္ အရည္ အေသြး ကုိစစ္ေဆးသည္။
အရည္အေသြး ေကာင္းေသာ ေနာက္ဆံုးေပၚ ပစၥည္းႏွင့္ဓာတုပစၥည္းမ်ားကိုသုံးသည္။
ကြန္ျပဴတာျဖင့္ထိန္းခ်ဴပ္နိ္ုင္ေသာစက္ကိရိယာမ်ား
ဓာတုပစၥၫ္းပါ၀င္္္မွဳ ႕ အခ်ိဴးအစားကို ဆန္းစစ္ႏိုင္ေသာ Fluorescent Analyger ကိုသံုးသည္။
ေရမသံုးေသာထုတ္လုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ျဖင့္ ထုတ္လုပ္သည္။

Copyright@2018 Double Rhinos Cement