လက်ရှိတည်နေရာ:နေအိမ် > NEWS
၁။ “သတင္းအခ်က္အလက္ဌာန”

အသံုးျပဴသူမ်ားစိတ္တိုင္းက်ေစေရးသည္ “ၾက႔ံႏွစ္ေကာင“္ ဘိလပ္ေျမ၏အေရးျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ကၽြ ႏု္ပ္တို႔သည္ ကၽြ ႏု္ပ္တ႔ိုထုတ္လုပ္ေသာ ဘိလပ္ေျမကုိေနာက္ဆုံးေပၚအေကာင္းဆံုးနည္းပညာျဖင့္ ကမၻာ့အဆင့္အတန္းမီွ ပထမတန္းစားအရည္အေသြး ထုတ္လုပ္ၿပီး ႏိုင္ငံဖြံၿဖိဴးတုိးတက္လာမွဳႏွင္႔ အတူေစ်းကြက္လိုအပ္ခ်က္ကိုျဖည့္ဆည္းႏိုင္ရန္ အာမခံျဖင့္လုပ္ေဆာင္ထမ္းရြက္ေနပါသည္။

Copyright@2018 Double Rhinos Cement