၁။ ၾကံႏွစ္ေကာင္ဘိလပ္ေျမမွ ႀကိဳဆိုပါ၏ ။
“သံေတာ္္ျမတ္“ ဘိလပ္ေျမစက္ရံုကို ၂၀၁၂ ခုနစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ႔ၿပီး ေက်ာက္ဆည္ျမိ ့ တြင္တည္ရွိပါသည္ ။ ဧက ၄၀၀ အက်ယ္အ၀န္းရွိေသာအေကာင္းဆံုးထံုးေက်ာက္မိုင္း ဧရိယာတြင္ စက္ရံုတည္ရွိၿပီး ကုမၼဏီ မွတ္ပံုတင္ျခင္းကို ကနဦး မတည္ရင္းနွီးေငြ က်ပ္သန္း နွစ္ေသာင္း ျဖင႔္ စတင္လုပ္ကိုင္ခဲ့ပါသည္ ။ ျမန္မာနိုင္ငံရင္းနွီးျမွပ္နွံမွု႕ ေကာ္မရွင္၏ အေထာက္ အပံ့ကို အေကာင္း ဆံုးရရွိခဲ့ျပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ တေန႔လၽွင္ ဘိလပ္ေျမ ကလင့္ကာတန္ ၅၀၀၀ ထြက္ရွိေသာ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ တခုတည္းေသာ အႀကီးဆံုးစီမံကိန္းျဖစ္ပါသည္။
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား

၂၊၊ ထုတ္ကုန္မ်ား

အမ်ိဴးအစားစံုလင္လွပါသည္။ ႀကံ႔နွစ္ေကာင္ဘိလပ္ေျမသည္ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑အတြက္ ထုတ္ကုန္တခုျဖစ္ျပီး လမ္းေဘး လူသြားလမ္း မွ ၿကီးမားေသာ အမာခံတည္ေဆာက္ေရး တံတိုင္းနံရံႀကီးမ်ားေဆာက္လုပ္ျခင္းအထိ ေနရာစံုတြင္အသံုးၿပဳျပီး အမ်ိဳးအစား စံုလင္လွပါသည္။

ထုတ္ကုန္၏အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား  >

  • info@doublerhinoscement.com
  • +95 - 261511,61522,61533
    +95 - 9256499055
  • ARR THIT MAN CO.,LTD.
Copyright@2018 Double Rhinos Cement